Even geduld

Van Hoye | Schoenen en lederwaren icon Van Hoye | Schoenen en lederwaren logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Vrije tijd Casual Gekleed SCHOENEN HANDTASSEN SCHOOLTASSEN ACCESSOIRES REISTASSEN Kleding sneaker

Disclaimer

De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De rechtstreekse kosten voor de terugzending vallen ten laste van de koper.


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Van Hoye Schoenen&Lederwaren

Dorpsstraat 20-22

9190 Stekene

Telefoonnummer: +32 3790 10 81

E-mailadres: info@vanhoyeschoenen.be

Website www.vanhoyeschoenen.be

Ondernemingsnummer: BE 0424 102 113

RPR Gent, afdeling Dendermonde


Artikel 2 – Algemene bepalingen

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Hoye Schoenen&Lederwaren in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Aanbod of producten: de online verkoop van bepaalde goederen via de site door de ondernemer op het grondgebied België.

Ondernemer: Van hoye NV , de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4.Van Hoye NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Van Hoye NV draagt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid door eventuele onrechtstreekse schade.


Artikel 4 - Het aanbod

1.Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik

2.Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel via info@vanhoyeschoenen.be of telefonisch op +32 3790 10 81

3.online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

4.Van Hoye Schoenen&Lederwaren is gerechtigd om –zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 5 - De prijs

1.De ondernemer heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de webshop aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, BTW-tarief, transportkosten, enz.

2.Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

3.De prijzen in de webshop zijn dezelfde als die bij ons in de winkel. Dit geldt voor alle producten.

4.In het kader van een commercieel evenement of actie kan de ondernemer op bepaalde dagen een korting of gratis geschenk geven bij aankoop van producten, enkel in de fysieke winkel of webshop. Dit wordt steeds duidelijk gecommuniceerd.


Artikel 6 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Betalingen gebeuren via het gekende en beveiligde betalingsplatform van Europabank.

4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 7 - betaling

De betaling van de online aankoop gebeurt via het beveiligde betalingsplatform van Multisafepay. De koper kiest het gewenste betaalmiddel (Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa of iDeal) op de beveiligde website van Multisafepay. Meteen na de betaling ontvangt de koper een bevestiging van de bestelling.

Er kan ook betaald worden door middel van een bankoverschrijving. De koper ontvangt na de bestelling een bericht met de nodige bankgegevens en te noteren referentie. De betaling via bankoverschrijving moet door de ondernemer ontvangen worden uiterlijk binnen de 3 werkdagen na datum van bestelling. De ondernemer behoudt zich het recht voor, na deze termijn van 3 werkdagen, de bestelde goederen weer te koop aan te bieden.


Artikel 8 - verzending, levering en afhaling

1.De levering van de producten gebeurt door DPD, op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven.

2.De ondernemer neemt de verbintenis op zich om de producten binnen België te leveren op de door de klant gekozen leveringsdatum, uitgezonderd bij betaling via bankoverschrijving waarbij pas tot verzending kan overgegaan worden ten vroegste op de dag van ontvangst van de betaling op de bankrekening. Voor leveringen buiten België neemt de ondernemer de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren aan de klant met als richttermijn tussen de 3 en 7 werkdagen, waarbij een maximale leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan de gekozen datum (leveringen in België) of de voormelde richttermijn (leveringen buiten België) De ondernemer is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De producten worden op risico van de koper verzonden. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn, zowel binnen als buiten België, ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan de maximale leveringstermijn van 30 dagen.

3.Bij levering/afhaling van de aangekochte producten in de fysieke winkel te Stekene, dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de producten niet te overhandigen.

verzendkosten:

•Leveringen in België gratis vanaf een aankoopbedrag van 75 € (incl. BTW), indien aankoopbedrag lager is dan 75 € (incl. BTW): 6 € (België)

•Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland : 15 €

•Rest van Europa *: 25 €

* Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.


Artikel 9 - Herroepingsrecht

1.Conform art. VI.45-50 van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de consument bij aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren. Bij schoendozen is het belangrijk dat ze onbeschadigd aankomen.

3.Een retour dient door de consument aangekondigd te worden ofwel via mail, info@vanhoyeschoenen.be ofwel via telefoon +31 3790 10 81

4.De consument kan bij terugzending gebruikmaken van het "modelformulier voor herroeping". Dit formulier kan de consument hier downloaden.

5.De consument dient de producten terug te zenden aan volgend retouradres:

Van Hoye Schoenen&Lederwaren, Dorpsstraat 22, 9190 Stekene

De verzendkosten van terugzending vallen volledig ten laste van de consument. Van hoye NV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De consument kan de producten ook terugbrengen in het fysieke winkelpunt van Van Hoye Schoenen&Lederwaren, Dorpsstraat 22, B-9190 Stekene.

6.Volgende producten zullen in geen geval teruggenomen worden:

◦gedragen schoenen of gebruikte lederwaren

◦schoenen met (licht) beschadigde zolen

◦schoenen zonder oorspronkelijke verpakking

◦schoenen waarvan toebehoren zoals veters, zolen, hieltjes, extra zakjes ontbreken

◦lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

◦artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

7.De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde aankoop, gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij deze uitdrukkelijk heeft gevraagd via een ander betaalmiddel terug te betalen. Enkel het werkelijk betaalde bedrag van het teruggestuurde product wordt terugbetaald (uitgezonderd de extra kost voor zaterdaglevering).

8.Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.Op alle producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

4.Het beroep op de garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van de producten (die droog, hygiënisch en proper moeten zijn) in de fysieke winkel te Stekene, België, of door de terugzending van de producten door de gebruiker samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres:

Van Hoye Schoenen&Lederwaren, Dorpsstraat 22, 9190 Stekene

5.Voorafgaandelijk dient de gebruiker de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen, hetzij schriftelijk naar bovenstaand adres, hetzij telefonisch op nr. +32 3790 10 81, hetzij per e-mail naar info@vanhoyeschoenen.be, met vermelding van het probleem, alsook artikel, merk, enz.

6.De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de ondernemer zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

7.Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.


Artikel 11 - Klachtenregeling

1.De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 14 dagen na levering, aan Van Hoye Schoenen&Lederwaren gemeld worden. Dit kan hetzij schriftelijk op adres van de onderneming, hetzij telefonisch op nr. +32 3790 10 81, hetzij per e-mail (info@vanhoyeschoenen.be).

2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten


Artikel 12 - Reservatie van goederen.

Alle producten die door de ondernemer online aangeboden worden kunnen ook gereserveerd worden, met uitzondering van artikelen met korting (solden). Gereserveerde producten kunnen gepast of bekeken worden in de fysieke winkel. Het gereserveerde product wordt bij de ondernemer 5 werkdagen in reservatie gehouden. Na deze 5 dagen, wordt het product terug ter verkoop aangeboden in de webshop en/of fysieke winkel van de ondernemer.


Artikel 13 - Contractuele wanprestatie

Indien de koper of de verkoper op een aan hem of haar toerekenbare manier zijn verplichtingen niet nakomt, zal een contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn begroot op 10% van de waarde van de aangekochte producten, met een minimum van € 50,00. Tevens zal een rente verschuldigd zijn van 1% per maand tot wanneer de toerekenbare tekortkoming wordt rechtgezet. Worden in het bijzonder als toerekenbare tekortkomingen beschouwd: niet betaling van de aangekochte producten, niet afhalen van de producten binnen de gestelde termijn etc.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

Ieder geschil naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van de onder gelding van deze voorwaarden gesloten overeenkomst zal worden beslecht onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. Geschillen kunnen uitsluitend voor de territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van de verkoper worden gevoerd.

Dorpsstraat 20 - 22B-9190 Stekeneinfo@vanhoyeschoenen.beVan Hoye | Schoenen en lederwaren+32 (0)3 790 10 81BE 0424.102.113www.vanhoyeschoenen.be